Blogi

Mylläri Terhi Holappa: “Toimialan erityispiirteiden hallinta on tie menestykseen”

31.5.2016

Terveysteknologian toimialan erityispiirteet on tunnistettava ja tunnustettava.

Terveysteknologian (mukaan lukien digitaaliset palvelut) kehitykseen vaikuttavat mm. terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvät muutostekijät, taloudelliset paineet ja teknologian kehitys. Kliininen ympäristö pyrkii tuottamaan laadukkaampaa palvelua pienemmillä kustannuksilla. Teknologinen kehitys ja taloudelliset paineet siirtävät lääketieteellisiä tomintoja sairaaloista koteihin. Terveysteknologiaa käytetään yhä kasvavassa määrin ei-ammattilaisten toimesta ja vakioimattomassa käyttöympäristössä. Kansalaisten valtauttaminen oman terveyden edistämistyössä ja sairauden hallinnassa korostuu.

Terveysteknologian toimiala on tullut entistä haastavammaksi valmistajille. Alan yritysten toiminta vaikuttaa moniin osapuoliin joko suoraan tai välillisesti – työntekijöihin, potilaisiin ja koko terveydenhuollon organisoitumiseen. Enemmän kuin koskaan vaatii menestyminen selkeätä ja kestävää lisäarvon tuottamista asiakkaalle. Yritysten on tärkeä huolehtia siitä, että kehitettävät sovellukset tuottavat kliinistä hyötyä potilaille sekä ovat yhteensopivia kliinisten toimintamallien kanssa. Lisäksi maksajat odottavat tuotteilta osoitettua taloudellista hyötyä.

Kliinisen ja taloudellisen arvon merkitykseen liittyvät asiakkaan odotusarvot lisääntyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Toimittajalla on asiakasrajapinnassa vastassaan lisäksi laajempi ja vaihtelevampi osallisten joukko vaikuttamassa ostopäätöksen tekoon. Toimittajan tulee kyetä kommunikoimaan eri osapuolten kanssa muistaen, että:

  • erilaistuneen lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on keskeisempää kuin pelkällä hinnalla kilpaileminen.
  • alhaisten kustannusten sijaan tuotto pitkällä tähtäimellä on edelleen arvokkaampaa.

Terveysteknologian tuotekehitys on monimutkainen prosessi, jossa toimittajan on tarvittaessa huolehdittava säädösten ja lakien noudattamisesta sekä standardien hyödyntämisestä. Koska tuotekehitysprosessi vaatii useiden tekijöiden huomioon ottamista, on aika ideasta markkinoille usein pitkä (jopa 5-10 vuotta). Viranomaisvaatimukset ja sääntelyn kiristyminen on eräs toimialan erityispiirre, minkä yritykset kokevat usein haasteeksi innovaatiotoiminnalleen.

Rahoittajat eivät välttämättä tunne kiristyvän sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kaikkia taloudellisia vaikutuksia. Terveysteknologian laitteet ja ohjelmistot (mukaan lukien eHealth- ja tähän sisältyvät mHealth -sovellukset) koskettavat kuitenkin meitä kaikkia. Rahoittajia tarvitaan sillä terveydenhuollon järjestäminen tulevaisuudessa tulee aina vain haastavammaksi väestön ikääntyessä. Kasvun ja kansainvälistymisen suurimmat haasteet liittyvät suurelta osin juuri rahoitukseen. Mutta toimialan erityispiirteet on myös tunnistettava ja hallittava ja nämä erityispiirteet kietoutuvat vahvasti liiketoiminnalliseen menestykseen.

Yhteistyö kliinisten ympäristöjen kanssa - terveysteknologian menestyksen avaintekijöitä

Valmistajien ja ammattimaisten käyttöympäristöjen yhteistyön ja kommunikaation edistäminen on ensiarvoisen tärkeää – ja molemmilla osapuolilla on tässä vielä opittavaa ja tätä kehitystyötä on tuettava. Tärkeää yhteistyö on erityisesti seuraavien rajapintojen kannalta:

  • Teknologian tarpeen sekä liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen vaiheessa – vielä kun konsepti on vasta idea-asteella.
  • Käyttäjäkeskeisen suunnittelun toteuttamisessa - laitteen tai ohjelmiston käytettävyyden ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Kliinisen vaikuttavuuden ja laitteen/ohjelmiston muun turvallisuuden varmistamisessa.

Eri toimijoiden välisen vuoropuhelun merkitys korostuu, kun huomataan, että palveluiden ja teknologioiden kehittäminen on riippuvuussuhteessa toistensa kanssa. Kliinisen käyttötoiminnan tuntemisen merkitys on innovaation onnistumisen ja teknologiasta saatavan yhteiskunnallisen hyödyn merkittävä osatekijä. Uusien menetelmien kehittämiseen ja teknologian hyödyntämiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö olisi tärkeä integroida osaksi kliinisten ympäristöjen toimintaa. Kliininen uskottavuus ja taloudellinen lisäarvo on pystyttävä kuvaamaan eri osallisille asiakasrajapinnassa. Tämä vaatii yrityksiltä ponnistuksia asiakkaan toimintaympäristön sekä tarpeiden tunnistamiseksi. Läheltä hankitut referenssiasiakkuudet ovat kuitenkin tärkeitä kaikkien yritysten menestymiselle muualla suomessa ja maailmalla.

Terveydenhuollon turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyssuunnittelun erityiskysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota nykyistä kattavammin. Laadukas käyttöliittymä ehkäisee käyttövirheen syntymisen ja mahdollistaa käyttäjän tehokkaan, taloudellisen sekä miellyttävän työskentelyn kiireen ja paineen keskellä. Terveydenhuollon sovelluksien ollessa kyseessä myös mediaesiintymiseen sekä mediasisältöihin tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota. Niiden tulee puhutella usein varsin monitahoista yleisöä.

Terhi Holappa, yrittäjä, USBIMED
Terhi Holappa toimi myllärinä Jyväskylän Digital Health -Kasvupolun toisessa Kiitoratapäivässä.Kommentointi